Saturday, 19 August 2017

Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα: Έλλειμμα Δημιουργικής Ελευθερίας…Πραγματοποιείται στις 21 Αυγούστου 2017 στις 9.30μμ με συντεταγμένες Αθήνας, ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του Λέοντα. Μια ηλιακή έκλειψη είναι ταυτόχρονα και Νέα Σελήνη, άρα η δυναμική της καινούργιας αρχής είναι πάντα εκεί με τη μόνη διαφορά ότι το φως του Ήλιου «σβήνει». Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει μια έκλειψη να μην περνάει απαρατήρητη, πράγμα που εντείνει τη σημασία της καινούργιας αρχής που καλούμαστε να κάνουμε ή του κεφαλαίου που καλούμαστε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε τότε. Επιπλέον, μια έκ-λειψη συχνά βιώνεται ως έλ-λειψη σε εκείνον τον τομέα του ωροσκοπίου του καθενός όπου τυχαίνει να πέφτει. Και λόγω του ότι πρόκειται για ηλιακή έκλειψη, τόσο το κεφάλαιο που ανοίγει ή κλείνει όσο και η έλλειψη που μπορεί κανείς να βιώνει σχετίζονται με θέματα ηλιακά, όπως είναι η ταυτότητα και ο σκοπός στη ζωή καθώς και η σχέση με σημαντικές ανδρικές φιγούρες όπως ο πατέρας, ο σύζυγος/σύντροφος ή το αφεντικό.

Solar Eclipse in Leo: Lack of Creative Freedom…On August 21st 2017 at 6.30pm, GMT, there is a solar eclipse taking place in the sign of Leo. A solar eclipse is simultaneously a New Moon, so the dynamics of a new beginning are always there, except that the Sun’s light is “turned off”. This feature makes for the fact that an eclipse can never go unnoticed, hence the added importance that this new beginning or this new chapter may have in our lives. Additionally, a sense of lack or shortage is often experienced around the time of an eclipse in that area of one’s horoscope where the eclipse happens to fall. Given that this is a solar eclipse, both the chapter that may open or close now and the sense of lack that one may experience are related to solar issues. These can be one’s identity and purpose in life as well as one’s relationship with important male figures such as the father, the spouse/partner or the boss.

Thursday, 3 August 2017

Lunar Eclipse Across Leo-Aquarius: Chapters Closing…On August 7th 2017 at 6:10pm, GMT, there is a lunar eclipse across the Leo-Aquarius axis with the Sun in his own sign, Leo, and the Moon in Aquarius. A lunar eclipse is simultaneously a Full Moon, so the need for balance between two opposing forces still stands with the only difference being that the Moon’s light has been ‘switched off’. This feature makes for the fact that an eclipse cannot go unnoticed, hence the heightened importance of the balance we need to strike as well as of any chapter that may be closing or opening at the same time. Additionally, an eclipse is often experienced as a loss or shortage in that area of one’s horoscope where it happens to take place. Due to the lunar nature of the eclipse, both the loss/shortage and the opening/closing chapter are related to lunar issues such as personal and emotional life, daily life and routines as well as one’s relationship with home, mother, spouse/partner and family.

Σεληνιακή Έκλειψη στον άξονα Λέοντα-Υδροχόου: Κεφάλαια που Κλείνουν…Πραγματοποιείται στις 7 Αυγούστου 2017, στις 9:10μμ με συντεταγμένες Αθήνας, σεληνιακή έκλειψη στον άξονα Λέοντα-Υδροχόου με τον Ήλιο στο ζώδιό του, τον Λέοντα, και τη Σελήνη στον Υδροχόο. Μια σεληνιακή έκλειψη είναι ταυτόχρονα και Πανσέληνος, άρα η ανάγκη για ισορροπία μεταξύ δύο αντίθετων δυνάμεων είναι πάντα εκεί με τη μόνη διαφορά ότι το φως της Σελήνης «σβήνει». Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει μια έκλειψη να μην περνάει απαρατήρητη, πράγμα που εντείνει τη σημασία της ισορροπίας που καλούμαστε να επιτύχουμε καθώς και τη σημασία του κεφαλαίου που μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει τότε. Επιπλέον, μια έκ-λειψη συχνά βιώνεται ως έλ-λειψη σε εκείνον τον τομέα του ωροσκοπίου του καθενός όπου τυχαίνει να πέφτει. Και λόγω του ότι πρόκειται για σεληνιακή έκλειψη, τόσο το κεφάλαιο που ανοίγει ή κλείνει όσο και η έλλειψη που μπορεί κανείς να βιώνει σχετίζονται με θέματα σεληνιακά, όπως είναι η προσωπική και συναισθηματική ζωή, η καθημερινότητα και οι ρουτίνες καθώς και η σχέση με το σπίτι, τη μητέρα, τη σύζυγό/σύντροφο και την οικογένεια.

Saturday, 22 July 2017

New Moon in Leo: I Create, Therefore I Exist!On July 23rd 2017 at 9:45am, GMT, there is a New Moon taking place in the enthusiastic, creative and impressive sign of Leo. Similarly to every New Moon, this one too calls for us to make a new beginning in that area of one’s horoscope where it happens to take place. Given that this New Moon is in the same sign as the upcoming August 21st solar eclipse and that it opens up a new lunation cycle that culminates at the August 7th Full Moon-lunar eclipse, one realizes that this new beginning has a special importance: it prepares us for an important chapter in our lives that is about to open or close. Due to the sign’s nature, but also due to Mars’ conjunction with the New Moon, this chapter is related to creative and recreational initiatives and activities as well as to creative and grandiose projects, child-bearing included.

Friday, 21 July 2017

Νέα Σελήνη στον Λέοντα: Δημιουργώ, Άρα Υπάρχω!Πραγματοποιείται στις 23 Ιουλίου 2017, στις 12:45μμ με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο ενθουσιώδες, δημιουργικό και εντυπωσιακό ζώδιο του Λέοντα. Όπως κάθε Νέα Σελήνη, έτσι και αυτή μας καλεί να κάνουμε μια καινούργια αρχή σε εκείνον τον τομέα του ωροσκοπίου του καθενός όπου τυχαίνει να πέφτει. Με δεδομένο ότι αυτή η Νέα Σελήνη γίνεται στο ίδιο ζώδιο όπου θα γίνει η επερχόμενη ηλιακή έκλειψη της 21ης Αυγούστου 2017 ανοίγοντας, ταυτόχρονα, έναν σεληνιακό κύκλο που περιλαμβάνει την Πανσέληνο-σεληνιακή έκλειψη της 7ης Αυγούστου 2017, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η καινούργια αρχή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς προετοιμάζει την έναρξη ή το κλείσιμο κάποιου σημαντικού κεφαλαίου στις ζωές μας. Λόγω ζωδίου, αλλά και λόγω της συνόδου του Άρη με τη Νέα Σελήνη, το κεφάλαιο αυτό σχετίζεται με δημιουργικές και ψυχαγωγικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες καθώς και με δημιουργικά και μεγαλεπήβολα σχέδια, μεταξύ των οποίων είναι και η τεκνοποιία.

Friday, 7 July 2017

Full Moon in Capricorn: And the ‘Temperature’ Keeps Rising…On July 9th 2017, at 4:06am, GMT, there is a Full Moon taking place across the Cancer-Capricorn axis with the Sun in Cancer and the Moon in Capricorn. Just like it happens with every Full Moon, this one too calls for us to strike the right balance between two opposing forces. Presently, the balancing act concerns family (Cancer) and career (Capricorn), daydream (Cancer) and realism (Capricorn), emotionality (Cancer) and cold logic (Capricorn). Of course, with the Moon being in Capricorn, the balance tilts towards career, realism and cold logic. Indeed, the Moon’s conjunction with Pluto deepens the need for professionalism and for a realistic approach to life, causes profound emotional changes and also gives one a chance to delve deep into their psyche.