Monday, 30 March 2020

Covid-19: Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος;


Πολλοί έχουν παρομοιάσει τις τελευταίες ημέρες με κατάσταση πολέμου όπου ο εχθρός είναι αόρατος – κορωνοϊός γαρ – και όπου η άμυνα έχει λάβει τη μορφή σχεδόν στρατιωτικού νόμου με απαγόρευση κυκλοφορίας, κλείσιμο συνόρων και εγκλεισμό στο σπίτι σε πολλές χώρες του κόσμου. Κατά τη στιγμή της συγγραφής υπολογίζεται ότι ο μισός πληθυσμός του πλανήτη τελεί υπό καραντίνα. Είναι σαφές ότι, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρος ο πλανήτης ζει στιγμές άνευ προηγουμένου καθώς είναι η πρώτη φορά που πολλές χώρες του κόσμου δρουν τόσο συντονισμένα για την αντιμετώπιση μιας ασθένειας που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ονόμασε Covid-19 στις 11 Φεβρουαρίου 2020 και που χαρακτήρισε ως πανδημία έναν μήνα αργότερα, στις 11 Μαρτίου 2020. Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά στην ιστορία, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., που πανδημία προκαλείται από έναν κορωνοϊό, το πρώτο επίσημο περιστατικό του οποίου αναφέρθηκε στην Κίνα, στην πόλη Γουάν, στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τι έχει να μας πει, λοιπόν, η αστρολογία του πράγματος; Ποιοι είναι οι πιο άμεσα σχετιζόμενοι αστρολογικοί δείκτες; Τι νόημα μπορούμε να βγάλουμε από αυτούς και πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η κατάσταση στο μέλλον; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο παρόν άρθρο παραπέμποντας αστρολογικά στους δύο παγκόσμιους πολέμους και την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους αλλά ακόμα και στη Γαλλική Επανάσταση μεταξύ άλλων!

Sunday, 22 March 2020

New Moon in Aries: Need for Cure!


On March 24 2020, at 09:28am, GMT, there is a New Moon taking place in the dynamic, courageous and enthusiastic zodiac sign of Aries. It is the first New Moon to occur after the Spring Equinox (20/3) and Saturn's ingress into Aquarius (22/3), triggering at the same time the December 26, 2019 solar eclipse via hard aspects about which we had written (click here for the full-text article):
"This stresses the need for serious, methodical and radical changes as a prerequisite for any future expansion and development that this new chapter may promise. Further prerequisites include a definitive cut off from anything rotten or useless - despite the accompanying pain - forced restrictions, radical overhaul of one’s relationship with ancestors and the past as well as a profound ability of organization, order and strategy."

Νέα Σελήνη στον Κριό: Ανάγκη για Θεραπεία!


Πραγματοποιείται στις 24 Μαρτίου 2020, στις 11:28πμ με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο δυναμικό, θαρραλέο και ενθουσιώδες ζώδιο του Κριού. Αποτελεί την πρώτη Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται μετά την Εαρινή Ισημερία (20/3) και την είσοδο του Κρόνου στον Υδροχόο (22/3) ενεργοποιώντας ταυτόχρονα με σκληρές όψεις την ηλιακή έκλειψη της 26ης Δεκεμβρίου 2019 για την οποία γράφαμε τότε (πατήστε εδώ για ολόκληρο το κείμενο):
«Οριστική αποκοπή από οτιδήποτε σάπιο ή άχρηστο – παρά τον συνοδό πόνο – αναγκαστικοί περιορισμοί, ριζική αναθεώρηση της σχέσης μας με προγόνους και το παρελθόν και βαθιά ικανότητα οργάνωσης, τάξης και στρατηγικής θα είναι ανάμεσα στις περαιτέρω προϋποθέσεις για επέκταση και ανάπτυξη».

Saturday, 7 March 2020

Full Moon Across Virgo-Pisces: Creating Order out of Chaos!


On March 9, 2020 at 5:47 pm, GMT, there is a Full Moon taking place across the Virgo-Pisces axis, the axis that balances between realism and dream, order and chaos, industriousness and relaxation. Like every Full Moon, this one too culminates processes that began at the previous New Moon (February 23rd), which spoke of success on the condition that our ideals are noble and in the service of the collective good. Therefore, this Full Moon illuminates the relative success or failure...

Πανσέληνος στον Άξονα Παρθένου-Ιχθύων: Τάξη στην Αταξία!


Πραγματοποιείται στις 9 Μαρτίου 2020 στις 7:47μμ με συντεταγμένες Αθήνας Πανσέληνος στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων, τον άξονα που ισορροπεί μεταξύ ρεαλισμού και ονείρου, τάξης και αταξίας, εργατικότητας και χαλάρωσης. Όπως κάθε Πανσέληνος έτσι και αυτή κορυφώνει διαδικασίες που ξεκίνησαν κατά την προηγούμενη Νέα Σελήνη, εν προκειμένω αυτή που έγινε στις 23 Φεβρουαρίου, η οποία μιλούσε για επιτυχία υπό τον όρο ότι τα ιδανικά μας είναι ευγενή και σε υπηρεσία του συλλογικού καλού. Με την παρούσα Πανσέληνο, λοιπόν, φωτίζεται πλήρως η σχετική επιτυχία ή αποτυχία…

Thursday, 20 February 2020

New Moon in Pisces: The Water Gate


On February 23, 2020 at 15:31, GMT, there is a New Moon taking place in the romantic, emotional and relaxed sign of Pisces and in conjunction with the Royal Persian star Fomalhaut located in the water mouth (gate) of the South Pisces constellation. This conjunction promises success in everything that starts now, provided our basic ideals and dreams are noble and not at all corrupt. Therefore, this is a new beginning that involves the need to move from a more materialistic point of view to a more spiritual, idealistic and romantic one, that takes into into account the collective and not just the individual. Otherwise, a great deal of loss and confusion may follow.

Νέα Σελήνη στους Ιχθύς: Η Υδάτινη Πύλη


Πραγματοποιείται στις 23 Φεβρουαρίου 2020, στις 17:31 με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο ρομαντικό, συναισθηματικό και χαλαρό ζώδιο των Ιχθύων και σε σύνοδο με τον βασιλικό απλανή αστέρα Φομαλώ που βρίσκεται στο υδάτινο στόμα (πύλη) του αστερισμού του Νότιου Ιχθύος. Η σύνοδος αυτή υπόσχεται επιτυχία σε ό,τι ξεκινάει τώρα, αλλά βασική προϋπόθεση είναι τα ιδανικά και τα όνειρά μας να είναι ευγενή και όχι διεφθαρμένα. Πρόκειται, λοιπόν, για μια καινούργια αρχή που μιλάει για την ανάγκη να περάσει κανείς από μια πιο υλιστική οπτική γωνία σε μια πιο πνευματική, ιδεαλιστική και ρομαντική, που να λαμβάνει υπόψη της το συλλογικό καλό και όχι μόνο το ατομικό. Διαφορετικά, μεγάλη απώλεια και σύγχυση ενδέχεται να επακολουθήσει.

Wednesday, 5 February 2020

Full Moon across Leo-Aquarius: The Magic of New Horizons


On February 9, 2020, at 7.33am, GMT, there is a Full Moon across the Leo-Aquarius axis, the axis of personal and group promotion and creativity, inviting us to strike the right balance between individuality and collectivity. With the Moon in the Sun’s sign and the Sun in Aquarius, it seems that teamwork, solidarity and collectivity will prevail. In addition, like every full moon, this one too culminates processes that began with the previous New Moon, in this case the January 24th one, which spoke of more freedom and pioneering spirit.

Πανσέληνος στον Άξονα Λέοντα-Υδροχόου: Η Μαγεία των Νέων Οριζόντων


Πραγματοποιείται στις 9 Φεβρουαρίου 2020, στις 9.33πμ με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος στον άξονα Λέοντα-Υδροχόου, τον άξονα της προσωπικής και ομαδικής προβολής και δημιουργικότητας καλώντας μας να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ατομικότητας και συλλογικότητας. Με τη Σελήνη στο ζώδιο του Ήλιου και τον Ήλιο στον Υδροχόο φαίνεται να υπερισχύει η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η ομαδική προβολή. Επιπλέον, όπως κάθε Πανσέληνος, έτσι και αυτή κορυφώνει διαδικασίες που ξεκίνησαν με την προηγούμενη Νέα Σελήνη, εν προκειμένω αυτή της 24ης Ιανουαρίου η οποία μιλούσε για περισσότερη ελευθερία και πρωτοπορία.

Tuesday, 21 January 2020

New Moon in Aquarius: Freedom and Originality!


On January 24, 2020, at 9:41 pm, GMT, there is a New Moon taking place in the subversive, innovative and liberal sign of Aquarius. It is the first New Moon of the year and follows the January 10 lunar eclipse, which had an unexpected and unpredictable influence especially on issues of structure, hierarchy and security. Although unexpected events may still happen, it is clear that they are largely a thing of the past, in line with the separating square that the Lights form with Uranus. In fact, with all the planets in direct motion - a relatively rare occurrence during the year – things seem to speed up and green light shows for a number of issues.

Νέα Σελήνη στον Υδροχόο: Ελευθερία και Πρωτοπορία!


Πραγματοποιείται στις 24 Ιανουαρίου 2020, στις 11:41μμ με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο ανατρεπτικό, καινοτόμο και φιλελεύθερο ζώδιο του Υδροχόου. Είναι η πρώτη Νέα Σελήνη της χρονιάς και μάλιστα ακολουθεί τη σεληνιακή έκλειψη της 10ης Ιανουαρίου, η οποία είχε μια καταιγιστική και απρόβλεπτη επιρροή ειδικά σε θέματα δομής, ιεραρχίας και ασφάλειας. Χωρίς να σημαίνει ότι παύουν τα απρόοπτα με αυτή τη Νέα Σελήνη, είναι σαφές ότι αυτά αποτελούν κυρίως παρελθόν, όπως αποκαλύπτει το αποκλίνον τετράγωνο που σχηματίζουν τα Φώτα με τον Ουρανό. Μάλιστα, με όλους τους πλανήτες ορθόδρομους – κάτι σχετικά σπάνιο μέσα στη χρονιά – οι εξελίξεις επιταχύνονται και επιτρέπεται η αποσυμφόρηση μιας σειράς θεμάτων.

Tuesday, 7 January 2020

Lunar Eclipse Across Cancer-Capricorn: Lack of Structure and Security…


On January 10, 2020, at 7:21 pm, GMT, the first eclipse of the year takes place! It is a lunar eclipse, it follows the December 26 solar eclipse and leads to an initial completion of important processes that began around those days. Given its lunar nature, this eclipse seems to open or close some important chapter concerning our home and daily and family life as well as our relationship with important female figures such as mother, wife or partner. The Cancer-Capricorn axis where the eclipse takes place speaks about issues of structure, hierarchy and security, so one might expect to experience this eclipse as some sort of shortage in relation to these issues in our home and family life or in relation to the important female figures mentioned above.

Σεληνιακή Έκλειψη στον Άξονα Καρκίνου-Αιγόκερω: Έλλειψη Δομής και Ασφάλειας…


Πραγματοποιείται στις 10 Ιανουαρίου 2020, στις 9:21μμ με συντεταγμένες Αθήνας, η πρώτη έκλειψη της χρονιάς! Πρόκειται για σεληνιακή έκλειψη και ακολουθεί την ηλιακή έκλειψη της 26ης Δεκεμβρίου 2019 οδηγώντας σε μια αρχική ολοκλήρωση σημαντικών διαδικασιών που ξεκίνησαν κοντά σε εκείνες τις ημέρες. Επειδή πρόκειται για σεληνιακή έκλειψη, φαίνεται τώρα να κλείνει ή να ανοίγει κάποιο σημαντικό κεφάλαιο που αφορά το σπίτι, την καθημερινότητα και την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή μας καθώς και τη σχέση μας με σημαντικά γυναικεία πρόσωπα όπως η μητέρα, η σύζυγος ή η σύντροφος. Ο άξονας Καρκίνου-Αιγόκερω όπου λαμβάνει χώρα η έκλειψη μιλάει για θέματα δομής, ιεραρχίας και ασφάλειας κι έτσι δεν αποκλείεται η έκλειψη να βιωθεί ως έλλειψη σε σχέση με αυτά τα θέματα στο σπίτι και την οικογενειακή μας ζωή ή αναφορικά με τα σημαντικά γυναικεία πρόσωπα που αναφέραμε.