Thursday, 28 August 2014

Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας του Βαγγέλη Πετρίτση, PhD

Βραβευμένος αστρολόγος από τον Αστρολογικό Σύνδεσμο Μεγάλης Βρετανίας και πιστοποιημένος από τη Σχολή Αστρολογικών Σπουδών του Λονδίνου με εκτεταμένες έρευνες και επιτυχείς προβλέψεις για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα, ο Δρ. Πετρίτσης, προεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων Αστρολογίας, σας καλωσορίζει στο εξ Αποστάσεως και πρωτοποριακό Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας. Το Πρόγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε άτομα που έχουν ήδη κάποιες ή και αρκετές γνώσεις αστρολογίας τις οποίες όμως θα ήθελαν να συστηματοποιήσουν ή να επισημοποιήσουν. Απευθύνεται εξίσου σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αστρολογία ως καθαρά μέσο αυτογνωσίας και σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτήν.


Τα μαθήματα γίνονται διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και προβλέπεται η παροχή πλούσιων διδακτικών σημειώσεων. Ο εκπαιδευόμενος εγγράφεται στο Πρόγραμμα όποτε το επιθυμεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς, διαβάζει τη διδακτέα ύλη από το σπίτι στον δικό του ρυθμό και στέλνει ασκήσεις προς διόρθωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, τη χρονική διάρκεια και το κόστος φοίτησης, τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων καθώς και τις λεπτομέρειες γύρω από τη χορήγηση πιστοποιητικών.


Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Αστρολογίας επικοινωνήστε με τον Δρα Πετρίτση στο 6977-786410 ή στο 210-2522030 απογευματινές ώρες (17.00-20.00). Μπορείτε επίσης να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mathimata.astrologias@gmail.com

Monday, 25 August 2014

New Moon in Virgo: Creating order out of chaos!On 25 August 2014 at 2:12pm, GMT, there is a New Moon taking place in the realistic, methodical and inventive sign of Virgo. Just like with every New Moon, this one too marks a new beginning in some area of our lives. The current new beginning is associated with our ability to analyze and classify information so that we can create order out of life’s chaos. It is also associated with our ability to be useful and helpful and to distinguish the "wheat from the chaff" so that we can enjoy the optimal operation and use of our available resources. Given that the most fundamental resource available to us is our own body, the New Moon in Virgo invites us to take care of it by paying attention to our health and by introducing perhaps some exercise and some healthy eating habits in our everyday life

Νέα Σελήνη στην Παρθένο: Τάξη στην Αταξία!Στις 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 17:12 πραγματοποιείται Νέα Σελήνη στο ρεαλιστικό, μεθοδικό και εφευρετικό ζώδιο της Παρθένου. Όπως σε κάθε Νέα Σελήνη έτσι και σε αυτή παρατηρείται μια νέα αρχή σε κάποιον τομέα της ζωής μας. Η τωρινή νέα αρχή σχετίζεται με την ικανότητά μας να αναλύουμε και να ταξινομούμε πληροφορίες βάζοντας έτσι τάξη στο χάος της ζωής. Σχετίζεται επίσης με την ικανότητά μας να φαινόμαστε χρήσιμοι και εξυπηρετικοί στους άλλους και να ξεχωρίζουμε την «ήρα από το στάρι» με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μας. Δεδομένου ότι ο βασικότερος διαθέσιμος πόρος μας είναι το ίδιο μας το σώμα, η Νέα Σελήνη στην Παρθένο μας καλεί επιπλέον να ασχοληθούμε με αυτό και να προσέξουμε την υγεία μας εισάγοντας πιθανώς την άσκηση και την υγιεινή διατροφή στην καθημερινότητά μας.

Sunday, 10 August 2014

Full Moon in Aquarius: Me or Us?On 10 August at 6:09 pm, GMT, there is a full moon in the friendly and innovative sign of Aquarius with the Sun being opposite in the playful and majestic sign of Leo. Just like any full moon, this one too calls for striking the right balance between two opposing trends. In this case, the balance has to do with the axis of Me (Leo) and Us (Aquarius). The question then becomes how can we illuminate our uniqueness (Sun in Leo) while respecting the basic need for being considered unique among equals (Moon in Aquarius)? Or how we can increase our confidence (Sun in Leo) while serving the needs of the community (Moon in Aquarius)?

Πανσέληνος στον Υδροχόο: Εγώ ή Εμείς;Στις 10 Αυγούστου και ώρα 21:09 πραγματοποιείται πανσέληνος στο φιλικό και πρωτοποριακό ζώδιο του Υδροχόου με τον Ήλιο να βρίσκεται απέναντι στο παιχνιδιάρικο και μεγαλειώδες ζώδιο του Λέοντα. Όπως σε κάθε πανσέληνο έτσι και σε αυτή καλούμαστε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δύο αντιτιθέμενων τάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση η ισορροπία έχει να κάνει με τον άξονα του Εγώ (Λέων) και του Εμείς (Υδροχόος): πώς λοιπόν μπορούμε να φωτίσουμε τη μοναδικότητά μας και να την προβάλουμε (Ήλιος στον Λέοντα) σεβόμενοι ταυτόχρονα τη βασική ανάγκη να θεωρούμαστε μοναδικοί μεταξύ ίσων (Σελήνη στον Υδροχόο); Ή πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αυτοπεποίθησή μας (Ήλιος στον Λέοντα) εξυπηρετώντας τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου (Σελήνη στον Υδροχόο);