Saturday, 26 September 2020

Σχολή Επιστημονικής και Ανθρωπιστικής Αστρολογίας

 Με μεγάλη μου χαρά και τιμή, ενημερώνω το αγαπητό κοινό ότι η Σχολή Επιστημονικής και Ανθρωπιστικής Αστρολογίας, που διευθύνω, έχει ήδη ανοίξει τις "διαδικτυακές" της πύλες και περιμένει να γραφτείτε στο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα εκμάθησης Αστρολογίας με την εγγύηση ποιότητας του "Πόλις" - Κέντρου Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού - και την από μέρους μου υιοθέτηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Για τον λόγο αυτό, η ασύγχρονη τηλεκατάρτιση αποτελεί την κύρια μέθοδο διδασκαλίας σε συνδυασμό με ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις στο τέλος του κάθε κύκλου μαθημάτων. Με αυτό τον τρόπο ο σπουδαστής, όχι μόνο θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στον δικό του χρόνο και ρυθμό τα εκπαιδευτικά βίντεο (εντός τριών μηνών από τη στιγμή της εγγραφής), αλλά θα μπορεί να λύνει τις απορίες του και να κάνουμε μαζί εξάσκηση στο πλαίσιο των ζωντανών διαδικτυακών συναντήσεων.

Τα μαθήματα αστρολογίας χωρίζονται σε τέσσερις κύκλους σπουδών: Αρχάριοι, Έμπειροι, Πρόβλεψη και Προχωρημένοι, και κυμαίνονται από μαθήματα αρχαρίων όπως οι Πλανήτες και τα Ζώδια μέχρι μαθήματα προχωρημένων όπως η Συναστρία και η Αστροχαρτογεωγραφία. Μελλοντικά, θα γίνουν διαθέσιμα και μια σειρά από μαθήματα που ανήκουν στον Κύκλο Αστρολογίας, Επιστήμης και Ανθρωπισμού, όπως είναι η σχέση της Αστρολογίας με την Ψυχολογία και τη Μυθολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα μπορείτε να ακολουθήσετε τον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Πόλις: http://polis.edu.gr/article/4003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχω μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου: https://vanpetritsisphd.gr/

και το e-shop μου: https://vanpetritsisphd.gr/eshop/el/

 

Σας περιμένω όλες και όλους!

 

Full Moon Across Aries-Libra: Explosive Atmosphere in Relationships!

 

On October 1, 2020, at 9:05pm, GMT, there is a Full Moon taking place across the Aries-Libra axis, the axis of interpersonal relations, peace and war. Like every Full Moon, this one too is the culmination of the previous New Moon, which we entitled "Baby Steps" and noted that it helped with the gradual reset of projects and plans that had been on hold since last May but with several obstacles, delays, rescheduling or even cancellations.

Πανσέληνος στον Άξονα Κριού-Ζυγού: Εκρηκτικό Κλίμα σε Σχέσεις και Συνεργασίες!

Πραγματοποιείται στις 2 Οκτωβρίου 2020, στις 12:05 τα μεσάνυχτα με συντεταγμένες Αθήνας, Πανσέληνος στον άξονα Κριού-Ζυγού, τον άξονα των διαπροσωπικών σχέσεων, της ειρήνης και του πολέμου. Όπως κάθε Πανσέληνος έτσι και αυτή αποτελεί την κορύφωση της προηγούμενης Νέας Σελήνης, την οποία είχαμε τιτλοφορήσει ως «Ένα Βήμα τη Φορά» επισημαίνοντας ότι βοηθούσε με τη σταδιακή επανεκκίνηση εγχειρημάτων και σχεδίων που είχαν μπει στον πάγο από τον περασμένο Μάιο αλλά με αρκετά εμπόδια, καθυστερήσεις, αναβολές ή ακόμα και ακυρώσεις.

Monday, 14 September 2020

New Moon in Virgo: Baby Steps!

 

On September 17, 2020, at 11:00 am, GMT, there is a New Moon taking place in the hard-working, analytical and meticulous sign of Virgo. Like any New Moon, this one too marks a new beginning in that area of one's horoscope where it happens to take place. Due to the sign’s nature, favoured are those projects and plans that concern work and health issues and that require a methodical and meticulous approach in order to take into account the necessary details. Furthermore, the fact that Jupiter has just gone back into direct motion helps with the gradual reset of projects and plans that may have been on hold since mid-May.

Νέα Σελήνη στην Παρθένο: Ένα Βήμα τη Φορά!

Πραγματοποιείται στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, στις 2:00μμ με συντεταγμένες Αθήνας, Νέα Σελήνη στο εργατικό, αναλυτικό και σχολαστικό ζώδιο της Παρθένου. Όπως κάθε Νέα Σελήνη, έτσι και αυτή σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή στον τομέα του ωροσκοπίου του καθενός όπου τυχαίνει να πέφτει. Λόγω ζωδίου ευνοείται η εκκίνηση εγχειρημάτων και σχεδίων που αφορούν ζητήματα εργασίας και υγείας και που απαιτούν μεθοδική και σχολαστική προσέγγιση ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαραίτητες λεπτομέρειες. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο Δίας ορθοδρόμησε μερικές μέρες πριν τη Νέα Σελήνη βοηθά στη σταδιακή επανεκκίνηση εγχειρημάτων και σχεδίων που μπορεί να είχαν μπει στον «πάγο» από τα μέσα του περασμένου Μαΐου.