Friday, 10 October 2014

Κώδικας Δεοντολογίας της Σχολής Αστρολογικών Σπουδών του Λονδίνου

Επισυνάπτω στην παρούσα ανάρτηση τη μετάφραση του Κώδικα Δεοντολογίας της Σχολής των Αστρολογικών Σπουδών του Λονδίνου από την οποία διαθέτω Πιστοποιητικό (Certificate Holder).

Τον Κώδικα αυτόν ακολουθώ προσωπικά και μου δόθηκε η ευκαιρία να τον παρουσιάσω και να τον σχολιάσω την περασμένη Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην ημερίδα των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος πάνω στο θέμα της Δεοντολογίας στο χώρο της Αστρολογίας (πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες της ομιλίας μου και πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε το βίντεο της ομιλίας μου).

Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω σε κάποια εδάφια του Κώδικα ο οποίος παρατίθεται μετά από τα σχόλια που κάνω εδώ:το οποίο μας καλεί να αντιληφθούμε τη θέση επιρροής που κατέχουμε ως αστρολόγοι και την ευθύνη που φέρουμε για το τι λέμε καθώς τα λόγια μας μπορεί να επηρεάσουν ζωές ανθρώπων.

1β και 3β τα οποία αναδεικνύουν τρόπους μέσω των οποίων ο αστρολόγος μπορεί να χάσει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία του απέναντι στον πελάτη όπως μέσω σύναψης ερωτικής σχέσης μαζί του ή μέσω αποδοχής δώρων από αυτόν.

1γ και 3γ τα οποία μας καλούν να παραδεχτούμε τους περιορισμούς μας ως αστρολόγοι και άρα να παραπέμπουμε σε άλλους συναδέλφους ή αρμόδιους επαγγελματίες εκείνους τους πελάτες των οποίων η κατάσταση κρίνεται ως πέραν των ικανοτήτων μας.

το οποίο προϋποθέτει ότι ο αστρολόγος θα πρέπει να έχει σπουδάσει το αντικείμενο είτε μέσω κάποιας σχολής είτε μέσω προσωπικής και εις βάθος μελέτης.

3στ, 5α, 5β και 6α τα οποία μας καλούν να ενημερώνουμε πλήρως τον πελάτη πριν από τη συνεδρία για το τι να περιμένει από εμάς τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και επίπεδων χρεώσεων και άλλων παραμέτρων.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία στο εδάφιο 6γ που απαγορεύει στους διπλωματούχους της Σχολής να διαφημίζουν το Δίπλωμά τους σε συνάρτηση με προβλέψεις βάσει ηλιακού ζωδίου (π.χ. οι Κριοί να περιμένουν αυτό και οι Ταύροι το άλλο). Το εδάφιο αυτό φαίνεται να υποδηλώνει, από τη μία, ότι τέτοιου τύπου προβλέψεις δεν συνάδουν με την σοβαρότητα, το κύρος και τον επαγγελματισμό που η εν λόγω Σχολή επιθυμεί να προβάλλει στον κόσμο, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι δεν απαγορεύει στους διπλωματούχους της να δημοσιεύουν τέτοιου τύπου προβλέψεις συνεπάγεται μάλλον την σιωπηλή αποδοχή της Σχολής ότι τέτοιου τύπου προβλέψεις είναι κάποιες φορές ένα "αναγκαίο κακό" για να μπορέσει ο αστρολόγος να διαφημιστεί. Θα ήθελα όμως να προσθέσω εδώ ότι όπως το κοινό και οι αρχισυντάκτες περιοδικών και εφημερίδων έχουν τόσα χρόνια "εκπαιδευτεί" στο να διαβάζουν αυτού του τύπου τις προβλέψεις, επαφίεται σε εμάς τους ίδιους τους αστρολόγους να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε το κοινό σε διαφορετικού τύπου προβλέψεις όπου να αναδεικνύεται το γενικό αστρολογικό πλαίσιο της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, του έτους, κτλ, ώστε να ξέρει ο καθένας πώς να τοποθετείται και να προσαρμόζεται στο γενικό αυτό πλαίσιο. Προσωπικά, αυτή την πορεία ακολουθώ και γι'αυτό στις αναλύσεις που κάνω για κάθε Νέα Σελήνη και Πανσέληνο δεν κάνω ποτέ προβλέψεις βάσει ηλιακού ζωδίου.


Κώδικας Δεοντολογίας Σχολής Αστρολογικών Σπουδών Λονδίνου

1. Ευθύνη απέναντι σε Πελάτες, Μαθητές και Εποπτευόμενους
α) Θα πρέπει να γνωρίζω ανά πάσα στιγμή τη θέση επιρροής που κατέχω σε σχέση με τους πελάτες, τους μαθητές και τους εποπτευόμενούς μου και συμφωνώ να μην εκμεταλλεύομαι την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν αυτοί και να μη χρησιμοποιώ την επαγγελματική σχέση που έχω με πελάτες για να προωθήσω τα προσωπικά μου συμφέροντα.

β) Συμφωνώ να μη συνάπτω ερωτικές σχέσεις με πελάτες όσο αυτοί παραμένουν πελάτες μου για αστρολογικές συνεδρίες.

γ) Συμφωνώ να παραπέμπω σε αρμόδιο επαγγελματία κάθε πελάτη του οποίου την κατάσταση κρίνω ότι είναι πέρα από τις δικές μου ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες.

δ) Συμφωνώ να λαμβάνω τη συγκατάθεση των πελατών, των μαθητών και των εποπτευόμενών μου πριν από την ηχογράφηση ή μαγνητοσκόπηση οποιουδήποτε μέρους μιας συνεδρίας ή ενός μαθήματος.

2. Εμπιστευτικότητα
α) Συμφωνώ να σέβομαι αυστηρά όλες τις εκμυστηρεύσεις που μου γίνονται και να μην αποκαλύπτω καμία πληροφορία προσωπικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα που μεταδίδεται σε μένα κατά τη διάρκεια της αστρολογικής εργασίας μου, είτε ως συμβούλου είτε ως διδασκάλου ή επόπτη.

β) Συμφωνώ να εξασφαλίζω τη συναίνεση του κάθε πελάτη ή μαθητή τα στοιχεία, αστρολογικά ή προσωπικά, του οποίου επιθυμώ να χρησιμοποιήσω για σκοπούς συγγραφικούς και διδακτικούς καθώς και στo πλαίσιο διαλέξεων και ερευνών ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης συνεπάγεται την παρατήρηση τρίτων.

γ) Συμφωνώ να αποθηκεύω, να προστατεύω και να καταστρέφω τα αρχεία πελατών, φοιτητών και εποπτευόμενων με τρόπους που διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τηρούν τους ισχύοντες νόμους και τα κριτήρια του επαγγέλματος.

3. Επαγγελματική Ικανότητα και Ακεραιότητα
α) Θα προσπαθώ να τηρώ υψηλά κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και ακεραιότητας.

β) Συμφωνώ να μη δέχομαι από τρέχοντες πελάτες δώρα που θα μπορούσαν να βλάψουν την ακεραιότητα της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής σχέσης μεταξύ πελάτη και αστρολόγου.

γ) Συμφωνώ να μην παρέχω συμβουλές ή διαγνώσεις σε οποιοδήποτε τομέα δεν εμπίπτει εντός των αναγνωρισμένων ορίων της κατάρτισης και επάρκειάς μου, αστρολογικής ή άλλης.

δ) Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε ανάλυσης αστρολογικού χάρτη, θα εξηγώ σαφώς στον πελάτη ότι, αν ο χρόνος και ο τόπος γέννησης δεν μπορούν να δοθούν με σχετική ακρίβεια, η ερμηνεία που παρέχεται θα πρέπει να θεωρείται ελλιπής.

ε) Σε κατά πρόσωπο συνεδρίες θα πραγματοποιώ μια εξατομικευμένη και πρωτότυπη μελέτη της κάθε περίπτωσης, και δε θα κάνω χρήση καμιάς μορφής αντιγραφής ούτε θα χρησιμοποιώ γραπτά άλλων χωρίς τη δέουσα αναγνώριση.

στ) Κατά τη διάρκεια της αστρολογικής δουλειάς μου με πελάτες δεν θα χρησιμοποιώ καμιά επιπρόσθετη πληροφορία ή τεχνική που δεν βασίζεται σε αστρολογικό συμβολισμό, εκτός εάν αυτό συμφωνηθεί με τον πελάτη πριν από τη συνεδρία.

4. Ευθύνη απέναντι στο Επάγγελμα
α) Θα είμαι διακριτικός κατά τη διατύπωση οποιασδήποτε δημόσιας δήλωσης αναφορικά με την αστρολογία και αναφορικά με πολιτικά ζητήματα ή σημαντικά πρόσωπα της δημόσιας ζωής, και θα αποφεύγω δηλώσεις που αντίκεινται στο καλό γούστο ή το δημόσιο συμφέρον.

5. Χρηματική Αμοιβή και Άλλες Παράμετροι
α) Θα εξηγώ με σαφήνεια τις επαγγελματικές χρεώσεις μου σε έναν υποψήφιο πελάτη πριν από τη συνεδρία ή την εργασία που είναι να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων (αν προβλέπονται τέτοιες) για συνεδρίες που ακυρώνει ο πελάτης ή για συνεδρίες από τις οποίες απουσιάζει.

β) Θα δηλώνω ξεκάθαρα και εκ των προτέρων οποιεσδήποτε παραμέτρους μη οικονομικού χαρακτήρα για την εργασία που θα αναλαμβάνω, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων, του τόπου εργασίας και οποιωνδήποτε άλλων συνθηκών που σχετίζονται με τη συνεδρία.

6. Διαφήμιση
α) Κατά τη διαφήμιση των υπηρεσιών μου ως αστρολόγου συμφωνώ να παρουσιάζω με ακρίβεια τα προσόντα και την κατάρτιση μου και να μην αναγράφω σε καμία μορφή επαγγελματικής αναγνώρισης (όπως επαγγελματικές κάρτες, πινακίδες γραφείου, επιστολόχαρτα, πληροφορίες ιστοσελίδας ή καταχωρήσεις σε επαγγελματικούς καταλόγους) δηλώσεις ή ισχυρισμούς που είναι ψευδείς, δόλιοι, παραπλανητικοί ή απατηλοί.

β) Δεν θα παρουσιάζω τον εαυτό μου ως ικανό να παρέχει σχετικές εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως ιατρικές ή ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες) εάν δεν έχω την κατάλληλη κατάρτιση, τα προσόντα ή την ανάλογη πρακτική άσκηση.

γ) Αναλαμβάνω να μη διαφημίζω το Δίπλωμά μου σε συνάρτηση με προβλέψεις βάσει ηλιακού ζωδίου στα μέσα ενημέρωσης.

No comments:

Post a Comment